Sunday, October 29, 2017

Poem

Poem written mostly for Mansonfest in Glasgow this weekend.

EpEPrPTaT PsPEoETmTEoETaT PoPEaEPpPTeTPrPPpP

[EaE, EeE, EmE, EnE, EoE, EpE, ErE, EtE, PaP, PeP, PmP, PnP, PoP, PpP, PrP, PsP, PtP, TaT, TeT, TmT, TnT, ToT, TpT, TrT, TtT, OoO]

0.

TmTEtEEaEPpPPmP TtTPrPTnT TmTPrP EoEPnPPnPEoEPpP EpEPrPTaT PnPEoETmTTmTPaPPpPErE PoPEoE EnEEoEPnPPaPToTEoETaT
TmTEtEPaPTeT PsPEaEPsPEoETaT PrPPpP TmTEtEEoE ErEEaETeTTmTTaTPrPPsPPrPEnE EaEPpPEnE TmTEtEEoE PoPEoETmTTaTPaPEmEEaEPnP EpEPrPPrPTmT
PaPPpP TmTEtEEoE TpTPrPTaTPmP PrPEpE PsPEoETmTEoETaT PoPEaEPpPTeTPrPPpP PrPPpP TmTEtEEoE EpETaTPaPEnEEaETtT
PaP TeTTmTTnTPsPPaPEnEPnPTtT TmTEtEPrPTnTErEEtETmT TmTEtEEoETaTEoE TpTPrPTnTPnPEnE EeEEoE EaE PsPPrPTpTEoETaTPsPPrPPaPPpPTmT
PoPTtT EpEEaETnTPnPTmT
TmTEtEPaPPpPPmP PrPEpE EeEPrPPrPTmT EoETtTEoETeT, EmEPrPTpTEeEPrPTtT EeEPrPPrPTmTTeT TpTPaPTmTEtE TeTPsPTnTTaTTeT
TtTPrPPnPPmP TmTTnTTaTPpPPaPPpPErE TmTPrP EmEEtEPaPEmEPmP
TmTEtEPaPTeT PsPPrPEoEPoP TnTTeTEoETeT PrPPpPPnPTtT
TnTTeTPaPPpPErE PrPPpPPnPTtT PoP, EaE, PpP
TmTEtEEoE TmTPaPTmTPnPEoE PaPTeT EaE TaTEoEEpEEoETaTEoEPpPEmEEoE TmTPrP EaE PnPPaPPpPEoE
TpTEoEPnPPnP PaP TeTTnTPsPPsPPrPTeTEoE EaE PsPPaPEoEEmEEoE PrPEpE PsPEaETmTTmTEoETaT
EeETtT TmTEtEEoE TeTEmEPrPTmTTmTPaPTeTEtE PsPPrPEoETmT PsPEoETmTEoETaT PoPEaEPpPTeTPrPPpP
PaP TmTEtEPaPPpPPmP EaEEeEPrPTnTTmT EaE TmTTaTEaEPpPTeTPnPEaETmTPaPPrPPpP PrPEpE PoPEaEPnPPnPEaETaTPoPEoE
PaPTeT PaPTmT PsPPrPTeTTeTPaPEeEPnPEoE TmTPrP EmEPrPPoPPsPEaETaTEoE PaP TmTEtEPaPPpPPmP PaPTeT PaPTmT TmTEtEEoE TeTEtEEoEPsPEtEEoETaTEnEEoETeTTeT’TeT
TmTEoEEoETmTEtE TmTPrP TmTEtEEoE TeTEtEEoEEoEPsP TpTPaPTmTEtEPrPTnTTmT EmEPrPPoPPsPEaETaTPaPPpPErE TmTEtEEoEPoP TmTPrP TmTEtEEoE TeTEtEEoEEoEPsP’TeT TmTEoEEoETmTEtE
TmTEtEEoE TeTPoPPaPPnPEoE EoETeTEmEEaEPsPEoE TmTEtEEoEPaPTaT TeTEtEEoEPsPEtEEoETaTEnE
PaPTmT’TeT PaPPpP TmTEoEPpP PsPEaETaTTmTTeT

1. PaPPpPToTPrPEmEEaETmTPaPPrPPpP

PaP EpEPrPPpPEnEPnPEoEEnE, PaP EpEEoEEnE EtEPaPPoP, PaP EmEPrPEaETrTEoEEnE PrPTaT PaP EmETnTEpEEpEEoEEnE PsPPrP
PaP EnETaTPrPToTEoE PrPTaT PaP TaTEoEEaEEnE EtEPaPPoP, PaP TeTPrPPrPTmTEtEEoEEnE EtEPaPPoP TpTPaPTmTEtE EtETnTEpEEpEPsPPrP,
EeETnTTaTPaPEnEEaEPpP'TeT EaETeTTeT, EtEEaEPnPEpETpTEaETtT TmTPrP EeEPrPTmTEtE EtEPrPPoPEoETaTTeT, EoEEaEEmEEtE
PaPPpP EaETeTPsPPaPEmE TeTTmTEaETtTEoEEnE, PpPEoEPaPErEEtEEoEEnE: '& TmTEtEPrPTeTEoE TpTEtEPrP EmEEaEPpP'TmT, TmTEoEPpPTnTTaTEoE.'
TmTEtEEoE EmETnTTaTToTEoE PrPEpE EtEPaPTeTTmTPrPTaTTtT TpTEtEEoETaTEoEEpETaTPrPPoP PrPTaTEnEPaPPpPEaETaTPaPPnPTtT
TmTEtEEoE TmTTnTTaTEnE PnPEoEEaETaTPpPTeT TmTEtEEoE TpTEoETaTEoE-EpEPrPTaTPoPTeT PrPEpE PaPTmTTeT EnEPaPTaTTmT
EmEEaETaTEnEPaPPpPEaEPnPPnPTtT EtEEaETeT TmTTaTEaEPpPTeTPsPPrPTeTEoEEnE TmTEtEPaPTeT TmTEoEPpPTtTEoEEaETaT.
TmTEtEPaPTeT PaPTeT PoPEoE TmTTaTTtTPaPPpPErE TmTPrP TeTEaETtT EtEEaEPsPPsPTtT EeEPaPTaTTmTEtEEnEEaETtT.
"PaPPpP PoPTtT ToTPaPEoETpT"
PsPEoETmTEoETaT EtEEaETeT EeEEoEEoEPpP TeTPsPEoEPnPPnPPaPPpPErE EtEPaPTeT PpPEaEPoPEoE TpTTaTPrPPpPErE

2. PePTnTTeTTmT EaE TeTPnPPrPTpTEoETaT TeTEtEPrPTpTEoETaT

TmTEtEEoETaTEoE PaPTeT EaEPnPPoPPrPTeTTmT PpPPrPTmTEtEPaPPpPErE EaETeT ErEPaPEaEPpPTmT EaETeT ToTEoEErEEoETmTEaEEeEPnPEoETeT. ErETaTPrPTpT, PoPPaPEmE!
EoEPoPEeEEaETaTEaETeTTeTPaPPpPErEPnPTtT TmTEtEEoETaTEoE EaETaTEoE PpPPrP EpEEoEEoETmT PaPPpP ToTEoETaTTeTEoE, PnPEoETmT'TeT ErEPrP EtEPrPPoPEoE.
TmTEtEEoETaTEoE EaETaTEoE PsPEoETmTEoETaTTeT, EeETnTTmT EaETaTEoE PpPPrPTmT PsPPrPEoETmTTeT; PaPTeT PsPEoETmTEoETaTTtT EeETnTTmT PpPPrP PsPPrPEoEPoPTeT.
TmTEtEEoETtT TeTTmTEaEPaPPpP TpTPaPPpPEoE PrPToTEoETaT TeTPrPPoPEoETmTEtEPaPPpPErE PrPPnPEnE EmEPnPPrPTeTEoE TeTTmTEoEPsPTeT EpEPnPPrPTpT PnPPaPPmPEoE.

TmTEtEEoE TpTEoETaTEoE-EpEPrPTaTPoPTeT
EaEPpPEnE PaP'PoP PrPPpPEoE PrPEpE EoEToTEoETaTTtTPrPPpPEoE, TpTPrPTaTPpP EnEPrPTpTPpP EoEPoPPsPEoETaTPrPTaT'TeT PpPEoETpT EmEPnPPrPTmTEtEEoETeT. PoPEoETmTTaTEoE PsPEaEPpPTmTTeT PrPPpP.
PoPEoETmTTaTPaPEmEEaEPnP EpEEoEEoETmT EaETaTEoE EaEPpP EaETaTTmTEoEEpEEaEEmETmT PrPEpE TmTEtETaTEoEEoE EeEEoEPaPPpPErE EoEToTEoEPpP EaEPpPEnE TmTTpTPrP PrPEnEEnE,
EaEPpPEnE TeTEmEEaEPpPTeTPaPPrPPpP EaE TmTEoEPoPPsPPrPTaTEaEPnPPnPTtT PnPPrPPsPTeTPaPEnEEoEEnE EmEEaETaTEmEEoETaTEaEPnP PaPPoPPsPTaTEoETeTTeTPaPPrPPpP TmTEtEEaETmT TmTEtEEoE PaPEmETmTPaPEmE
ToTTeT. TmTEtEEoE PpPPrPPpPPaPEmETmTPaPEmE EmEEtEEoEEoEPmP EoEPpPEmETaTPrPEaEEmEEtEEoEEnE TpTPaPTmTEtEEnETaTEaETpTPpP PaPPpPTmTPrP EpETaTPrPPoP PaPPpPTmTPrP TmTEtEEoE ToTPaPTeTTnTEaEPnP EpEPaPEoEPnPEnE
PrPEpE TmTEtEEoE EaETmTTmTPaPEmE TmTEoEPoPPsPPnPEoETeT PrPEpE TmTEtEEoE EpETaTEaEEmETmTEaEPnP TeTPrPPpP PrPEpE PoPEaEPpP EtEEaETeT EoETrTTmTEoETaTPpPEaEPnP PrPTaTPaPErEPaPPpP EaEPpPEnE EoETrTTmTEoEPpPTeTPaPPrPPpP TpTEtEPaPEmEEtE PaPTmT EnEPrPEoETeTPpP'TmT
PaPPpP PoPTtT ToTPaPEoETpT.

3. EeEPrPTpTPnP PrPEpE EmEEoETaTEoEEaEPnP

TtTPrPTnT TmTEtEEoE TeTPsPPrPPrPPpP-TeTTmTPrPPrPPsPEoEEnE
TtTPrPTnT TpTEtEPrPTeTEoE PrPTpTPpP EnEEaETpTPpP TeTEtEEaEEnEPrPTpT
EtEEaEPnPToTEoETeT TpTEtEEaETmT PaPTmT EtEPrPPnPEnETeT PaPPpP PaPTmTTeT EtEEaEPpPEnETeT
TtTPrPTnT TpTEtEPrPTeTEoE EtEEoEEaEEnETpTEaETmTEoETaTTeT
TnTPpPEnEEoETaT TpTEtEPrPPoP TeTEmETaTEaETmTEmEEtE PmPEoETmTTmTPnPEoEEpEPnPEaEPoPEoETeT
TeTEtETaTPaPPnPPnP
PpPPrP PnPEoETeTTeT TeTEtEEaEPnPPnP TtTPrPTnT
TtTPrPTnTTaT ToTEoETaTTeT PnPPaPEeETaTEoE EeEPrPTpTEoEPnP
PaPPpPTmTPrP PrPPpPEoE EnEEoEEpEPaPPpPPaPTmTEoE TmTEoEPpPTmTEaEEmEPnPEoE
EeEEoETpTPaPPnPEnEEoETaT
TpTPaPTmTEtE TmTEtEEoE EeETaTEaEPpP PaPPpP EeEPaPPnPEoE & TeTPrPTtT TeTPrPTnTTeTEoEEnE EmEEtETtTPoPEoE TtTPrPTnTTaT PnPPaPToTEoETaT TmTEoEPoPPsPEoETaTTeT
TpTPaPTmTEtE TmTEtEEoE EoETaTTeTTmTTpTEtEPaPPnPEoE TmTEtEEaETmT EpEPnPPrPEaETmTTeT PnPPaPPmPEoE EaE PnPPaPPoPEoE TeTEmEEaEPnPEoE TnTPsP
"PpPPrP PoPEoEEaEPpP EpEEoEEaETmT"

4. TmTEtETaTPrPTnTErEEtE TmTEtEEoE PsPEaETaTPmP

PsPTnTPsPTeT PaPPpP EaETnTTmTTnTPoPPpP PnPEoEEaEEpE-EpEEaEPnPPnP PnPPaPPmPEoE EaEPpPPaPPoPEaETmTTaTPrPPpPPaPEmE EmETaTTnTTmTEmEEtEEoETeT PaPPpP PoPEaETeTTeTEoETeT PrPEpE EoEPnPEpE-EoEEaETaTTeT
PoPTtT TeTPrPPpPErE, PpPEoEToTEoETaT PoPTnTEmEEtE EoEPnPTeTEoE, TeTPmPEoEPnPEoETmTPrPPpPPaPOoOEoETeT TmTPrP PpPEaEPoPEoETeT.
TeTEoEEaEPpP. PmPEaEPpPTtTEoE. TaTPrPEeEPaPPpP. TeTPrPPsPEtEPaPEoE. PpPEaETmT. PoPEaETaTPaPEaEPpPPpPEoE. EoEPnPPnPEoEPpP. PaP.
TeTPaPPoPPrPPpP. TaTPrPEnEEoEEpEEoETaT. TpTEtETtT
PoPTnTTeTTmT TpTEoE EoEToTEoETaT TaTEoEPsPEoEPpPTmT
PaPPpP TmTEtEEoE TmTEoEPpPTmT TpTEtEEoETaTEoE TaTTnTTeTTeTEoEPnPPnP EeETaTEaEPpPEnE
TaTEoEPsPEaEPaPPpPTmTTeT EtEPaPTeT TmTEaEPaPPpPTmT? TmTTaTEoEToTPrPTaT.

PaPPpP TmTEoETrTTmT EeETtT EnEEoEPpPPaPTeTEoE TaTPaPPnPEoETtT EoETmT PePEoETaTEoEPoPTtT PsPTaTTtTPpPPpPEoE TmTEtEEoETaTEoE PaPTeT EoEToTEoETaT
TtT PpPPrPTpT PaPPpPTeTEoETmT PaPPpP PrPTnTTaT PsPEtEEaEPpPTmTEaETeTPoPEaEErEPrPTaTPaPEmE EnEPaPEaEPnPEoEEmETmT EaEPpPEnE TmTEtEEoEPpP PrPEpE PrPTnTTaT EpETaTPrPErE-EoEEnEErEEoEEnE PoPPaPPpPEnETeT
TpTPaPTmTEtE PnPPaPPmPEoE EeETnTTaTTeTTmTTeT PrPEpE EeETaTTnTTmTEaEPnP PaPEnEPaPPrPPoPEaETmTPaPEmE PrPTaT PePTnTTeTTmT TeTPrPPoPEoEEtEPrPTpT TeTEtEPrPTaTTmT PrPEpE PaPEnEPaPPrPPoPEaETmTPaPEmE
"PaP TeTEtEPrPTnTPnPEnEPpP'TmT TmTEtEPaPPpPPmP TeTPrP" EaEPpPEnE PaPTmT'TeT TeTTnTPsPPsPPrPTeTEoEEnE TmTPrP TpTEaEPmPEoE TnTPsP TmTEtEEoE EnEEoEEaEEnE PoPEoETmTEaEPsPEtEPrPTaTTeT PrPTaT
TpTEtEEaETmTEoEToTEoETaT "TtTPrPTnT EaETaTEoE EtEEaEToTPaPPpPErE EaE PnPEaETnTErEEtE" TeTTnTTaTTaTPrPTnTPpPEnEEoEEnE EeETtT EaEPpP EaETnTTaTEaE PrPEpE PsPEtEPaPPnPPrPPnPPrPErEPaPEmEEaEPnP
TaTEoEEeETnTPmPEoE EeETnTTmT EaEPnPTeTPrP PtPTnTPaPTmTEoE EmEEaEPeP "PoPTtT TeTTmTEaEEpEEpE PsPEaETeTTeT" "TeTEtEEoE'TeT TeTEoETmTTmTPnPPaPPpPErE PaPPpP"

5. PaP EnEPaPEnE PpPPrPTmT PmPPpPPrPTpT PaP TpTEaETeT EaE EnEPrPErE EaEPpP EaETpT

EpEPrPTnTTaT PsPPrPPrPPsPTeT PaPPpP ?? EaEPpPEnE PaP PePTnTTeTTmT EnEPaPEnEPpP’TmT?
& EeEEaEErETeT PaPPpP EeETaTEaEPpPEmEEtEEoETeT ?? PtPTnTEaE EeEPnPPrPPrPEnE EeEEoEPpPEnE PnPPrPTpT,
PtPTnTEaE TeTPaPPnPToTEoETaT TeTTpTEaETtT ?? PtPTnTEaE EnEPrPErE TpTEoEPaPErEEtETmT EeEEoEErE PaPPpP EeEPnPPrPPrPEnE EpEPrPTaT PoPPrPTaTEoE TpTEoEPaPErEEtETmT ??
EeEEoEErE PaPPpP PrPPnPEnE PsPPrPTnTPpPEnE EmEPrPPaPPpPTeT EpEPrPTaT EeEPnPPrPPrPEnE ??
PaP PnPPrPToTEoE PrPTnTTaT EeEPaPErE EnEPaPPpPPrPTeTEaETnTTaT-TeTTmTTtTPnPEoE EeETaTPrPTpTTeT
TmTEtEEoE EeEPrPTnTErEEtE TmTEtEEoE PsPPrPPrP EeEEaEErE PrPEpE EeEPnPPrPPrPEnE EeEPrPTpTTeT EeEPrPTpTTeT ?? ____
EaEPpPEnE PpPPrP EeETaTEoEEoEOoOEoE EnEPrPEoETeT ??
PsPTnTTmTTeT EtEPrPTaTTaTPaPEeEPnPEoE PnPPaPErEEtETmT EaETaTPrPTnTPpPEnE EtEPaPPoP ?? EaEEaEEaE
-EaEEaEEaEEaEPpPEnE PnPEoEEaEEmEEtEPaPPpPErE TmTPrP PrPTnTTaT TeTPaPEmEPmPEeEEoEEnE
PaPPpP TeTEmEPrPTmTTmTPaPTeTEtE, TpTEoE EeEEoEErE, “PoPTtT EpEPrPTaTEoEPnPPrPEmEPmP PaPTeT EaE TeTEtEPaPPpPPaPPpPErE
EeEEoEEaETmTEoEPpP TeTEtEPaPPnPPnPPaPPpPErE,
"TaTPrPPrPTmTEoEEnE TmTPrP TmTEtEEoE TeTPsPPrPTmT"

6. PrPPpP TmTEtEEoE TmTTaTEaEPaPPpP TpTPaPTmTEtE EaEPpPPpPEoE-PnPEaETnTTaTEoE EaEPpPEnE PpPPaPEmEPmP-EoE

EaEPpPPpPEoE-PnPEaETnTTaTEoE TpTEaETeTPpP'TmT EaEEmETmTTnTEaEPnPPnPTtT PrPPpP TmTEtEEoE TmTTaTEaEPaPPpP. PaP TpTTaTPrPTmTEoE TmTEtEPaPTeT EoEEaETaTPnPPaPEoETaT.
EaEEmETmTTnTEaEPnPPnPTtT TeTEtEEoE TpTEaETeT. PaP TpTTaTPrPTmTEoE TmTEtEPaPTeT PrPPpP TmTEtEEoE EmEEaEPnPEoEEnEPrPPpPPaPEaEPpP TeTPnPEoEEoEPsPEoETaT.
PaP TeTEtEEaEPnPPnP EeETaTPaPPpPErE TmTEtEPaPPpPErETeT EmEPnPPrPTeTEoETaT TmTPrP EaEPsPEaETaTTmT. PmPEaEPmP'EnE EoETtTEoETeT EaETaTEoE TeTEtEPaPTmT.
EoETtTEoE EeEEaETpTTeT EtEEaEToTEoE EpEPnPEaETpTTeT, TeTPrP EpEEoEEoETmT EaEPpP EaETpT. PaP TeTEtEEaEPnPPnP ToTEoEPpPPpP TeTPmPTnTPnPPnP PoPTtTTeTEoEPnPEpE PaPPpP EtEEoEPnPPnPPrP.
PaP TeTEtEEaEPnPPnP PaPPpPEnEEoEEpEPaPPpPPaPTmTEoEPnPTtT TeTEoEToTEoETaT PoPTtTTeTEoEPnPEpE EpETaTPrPPoP EtEPrPTnTTeTEoE TaTEaEToTEoEPpP EaE EmEPnPEaETpT.
EtETnTPoPPaPPnPPaPEaETmTPaPPpPErEPnPTtT, EpEEoEEoETmT EtEEaEToTEoE PrPPpP ToTEoETaTTeTEoE PoPPrPTaTEoE PsPTaTEoEEmEEaETaTPaPPrPTnTTeT EaE PsPTnTTaTEmEEtEEaETeTEoE
TmTEtEEaEPpP PrPPpP PrPTnTTaT PnPPaPToTEoETeT EtEEaEToTEoE TmTEtEEoE TpTPrPTaTTeTTmT EtEPrPTnTTeTEoETeT PrPEpE TmTEtEEoE EtEPrPTaTPrPTeTEmEPrPPsPEoE, PrPTnTTaT EpETaTPrPPpPTmT
EpEPrPTaT EaE TeTTmTEaEPpPEnE TnTPsP EpETnTEmEPmPPaPPpPErE TmTTaTEaEErEEoEEnEPaPEaEPpP TpTEtEPrP EmEEaEPpP EtEEaEToTEoE TeTPsPPrPPmPEoEPpP EpEPrPTnTTaT PoPPaPPpPTnTTmTEoETeT
PrPPpP "EtEPrPTpT'TeT PaPTmT EmEEaEPnPPnPEoEEnE EmEPrPPpPTmTEaEEmETmTPnPEoETeTTeT TpTEtEEoEPpP TtTPrPTnT EtEEaEToTEoE TmTPrP PoPEaEPmPEoE EmEPrPPpPTmTEaEEmETmT"
TpTEtEEoEPpP TtTPrPTnT EnEPrPPpP'TmT PaPTeT "PaP TpTEoEPpPTmT TmTPrP TmTEtEEoE TeTEtEPrPPsPTeT."

8. TpTEaEPnPPmPPaPPpPErE EtEEoETaTEoE EaEPpPEnE PaPTmT'TeT EaEPpPPrPTmTEtEEoETaT PsPEaETaTPmP

EaEPpP EaETnTTmTTnTPoPPpP
EaEPsPTaTPaPPnP PoPPrPPpPTmTEtE
EeEEaEPnPPaPPpPErE TeTPsPTaTTnTPpPErE EaEPsPEtEPaPEnETaTTtT

TeTEtEEaETaTPsPPnPTtT PrPTnTTmT PrPToTEoETaT
TaTPrPTeTEoEEnE TeTTmTPrPPpPEoE TpTEaEPnPPnP EaEPpPTtT PoPPrPTaTEoE, PrPEtE PnPEaEPpPEaE /
TmTTnTTaTPpPEoETaT TpTEoE PnPPrPToTEoE TtTPrPTnT, EeETnTTaTTaTPrPTpT.

EaEPpPEnE EaEPnPPnP TmTEtEEoE EoEToTEoETaT
PpPPrPTpT ErETaTEoEEoEPpPPnPTtT EpEPrPTnTPnP EpEPnPPrPTpTEoETaT TpTEaETmTEoETaT’TeT
TeTPsPTnTTaTTmT-PsPTaTPrPEpEPnPPaPErEEaEEmETtT, EpEPrPTaT

EaE PrPToTEoETaTEeEEoEEoETmTPnPPaPPpPErE EpETnTEmEPmP-PmPPpPPrPTpTTeT
EaETeT PaPEpE EpEPrPTaT
PrPPpP-TmTEtEEoE-ErEPrP EpEPrPTaTErEEoETmT-PoPEoE-PpPPrPTmT,

PaPTeT PaPTeT EaEEeEPrPTnTTmT PpPPaPPnP EeETtT PoPPrPTmTEtE EeETtT ErEPrPTaTErEEoEPrPTnTTeT
PoPPrPTmTEtE TmTPrP EnETaTEoEEaEPoP TpTPaPTmTEtEPrPTnTTmT TeTPnPEoEEoEPsPPaPPpPErE,
TmTPrP TeTPnPEoEEoEPsP TpTPaPTmTEtEPrPTnTTmT TpTEaEPnPPmPPaPPpPErE,

"EnEPrPPpP'TmT PnPEoETmT PoPEoE PmPEoEEoEPsP TtTPrPTnT"

9. ErETaTEaEEeEEeEPaPPpPErE EaE EeEPaPTmTEoE

PaPPpP TeTEoEToTEoEPpPTmTEoEEoEPpP
EoEEaEEmEEtE EnEPrPErE PaPPpP TmTEtEEoE PsPEaETaTPmP EmEEaEPnPPnPEoEEnE PrPTmTEtEEoETaT PsPTnTTmT TmTPrP TeTPnPEoEEoEPsP TpTEaEPmPEoETeT TmTTpTPrP.
EtEPrPToTEoETaT, PrPEtE EpEEoEEaETmTEtEEoETaT, EeEPrPPnPTmTEoEEnE TmTPrP TmTEtEEoE EeEPrPPpPEoE PnPPaPPmPEoE ErETaTPaPEoEEpE,
PaPPpP TmTEtEEoE EtEEoEEoEPnPTeT PpPPrP PpPEaEOoOPaP PpPPrPTpT TmTEaEPmPEoETeT TmTPrP.
TeTTpTEaETeTTmTPaPPmPEaE, PrP PpPEoETrTTnTTeT PrPEpE TnT-EeEEoEPpPEnETeT
TeTTmTPrPPrPPnP-TeTTmTTaTTnTEmEPmP, TtTPrPTnT TmTTnTTaTPpP, EaEPpPEnE TmTTnTTaTPpP TmTPrP

PsPTnTPsPTeT PaPPpP TmTEtEEoE PsPEaETaTPmP TpTPaPTmTEtE PnPEaEPsPTeT PrPEpE TmTEoEEaETeTPaPPnPTeT EpETaTEoEEoEOoOEoE EaEPsPTeT TmTPrP
EpEPaPPnPTmTEoETaT TmTPrP TpTEtEPaPTmTEoE PrPTaT TmTPrP TeTPsPPrPTaTTmT EtEPrPTpT TmTPrP TmTEaEPmPEoE TmTEtEEoE PmPPpPEoEEoE
TmTEtEEoE EpEPnPEaETmTEmEEaEPsP PrPToTEoETaT-EnEPrPEpEEpEEoETaT EaETnTTmTPrP-PmPPpPEoEEoEEmEEaEPsPTeT TmTEtETaTPrPTnTErEEtE.

"PaP PtPTnTPaPTmTEoE EpEEaEPpPEmETtT EaE EmETnTTaTTaTTtT" PrPTnTTaT EeEPaPErE EeETaTPrPTpTTeT EnEPrPEpEEpEEoEEnE EmEEaETaTPaPPrPTnTTeT
EeETtT EeEEoEPaPPpPErE TeTPnPPaPErEEtETmTPnPTtT PnPEoETeTTeT EaETpTEpETnTPnP TmTEtEEaEPpP EaEPpPTtT ErEPaPToTEoEPpP PoPEaEPpP,
PaP PoPEaEPpPEaEErEEoE TmTPrP ErEEoETmT EaETpTEaETtT TpTPaPTmTEtE EeEEoEPaPPpPErE TmTEtEEoE ToTEoETaTTtT TpTPrPTaTTeTTmT.

EaEPpPEnE TmTPrP EpEPaPTmT
TmTPrP EaEPpPPmPPnPEoE, EoEEaEErEPnPEoETmTTeT, TeTPmPTtT EnEPrPTpTPpP TeTPsPTaTEoEEaEEnE PaPPpP ToTEoEPpPEaEPnP EtEEoEEaEEnETpTEaETmTEoETaTTeT

TmTEtEEoE EaEPnPTmT PoPEaETmTTmTEoETaT PrPEpE TmTEtEEoE EpEPnPEoEEoETmT PpPEoETpT TeTEtEEoETaTTaTPaPEpETeT
EaE TeTEoETpTEoETaT EmEPnPPrPTpTPpP TnTPsPTpTEaETaTEnE EpEEaEEmEPaPPpPErE EnEPrPErE
EeETaTTnTTeTEtEEoETeT PaPPpP PnPEoETmTTmTEoETaTTeT PrPEpE EpEPaPTaTEoE PrPPpP PoPTtT EtEEoEEaETaTTmT

TtTEoETmT EaEPsPPsPEaETaTEoEPpPTmTPnPTtT TeTPaPTeTTmTEoETaTTeT

EpEEaETeTEmEEoETeT EtEPaPTeT EaEPpPPmPPnPEoETeT EpEPnPEaETeTEtE TpTPaPTmTEtE, EpEPrPTaT EaETrTEoETeT,
EpEEaEEoEEmEEoETeT, EaEPpPEnE EpEPrPTaT TaTPrPEnETeT, PsPTaTPaPEmEPmPTeT, TeTEtEEaEPnPPnP EpEPnPTnTTeTEtE.

TeTEaETmTEaEPpP, EaE TeTTmTTnTEnEEoEPpPTmT TtTPrPTnT EmEEaEPpP TpTPrPTaTTeTEtEPaPPsP, EaEPpP EaETmTEtEEaEPoPEoE
PsPPaPEoETaTEmEEoEEaEEeEPnPEoE EeETtT EaEPpPTtT EaEPpPPaPPoPEaEPnP TpTPaPTmTEtE PoPPaPPpPPaPPoPEaEPnP
EeEPrPPpPEnEEaEErEEoE, EnEPaPEaEErEPpPPrPTeTTmTPaPEmE & TeTTmTEaETmTPaPTeTTmTPaPEmEEaEPnP PoPEaEPpPTnTEaEPnP.

EaEPoPEeETaTPrPTeTPaPEaE, EaEPpPEnE TmTEtEPaPTeT TmTEtEEoE PrPPpPPnPTtT TeTEoEPpPTeTEoE
TmTEtEEoE EmETnTPnP-EnEEoE-TeTEaEEmE TpTPaPTmTEtE TmTEtEEoE EpEEoEEoETmT PpPPrPTmT EoEPpPTmTPaPTaTEoEPnPTtT TaTEoEErETaTEoETmTTmTEaEEeEPnPEoE,

EaE TmTEtETaTPrPEaETmT TmTEtEEaETmT PaPTeT TmTEtEEaETmT EeEPrPPrPTmT PnPEaEEmEEoE TmTPaPPsPPsPEoEEnE
TpTPaPTmTEtE EoEEaETaTPnPTtT EeEEoEEaEPmP TtTEoETmT PsPEaETaTTmT-TtTPrPPnPPmP, PsPEaETaTTmTPaPPpPErE,
EoEToTEoEPpP EaETeT PaPTmT PaPTeT TmTPaPErEEtETmTEoEPpPEoEEnE PaPPpP TmTEtEEoE EoETtTEoE, TmTPrP TeTPaPPsP.

TpTEtEEoETaTEoE PaPTeT TaTPrPEnEEoEEpEEoETaT, TpTEtEEoETaTEoE PaPTeT EeEPrPPpPPpPTtT PePPrPEaEPpP PrPEpE PnPPrPTaTTaTEaEPaPPpPEoE
TpTEtEEoETaTEoE PaPTeT EeEPrPPpPPpPEoETtT, PePPrPTpT, EaEPpPEnE PoPEaETaTPaPEaEPpPPpPEoE
EeEEoEPnPPrPTpT TmTEtEEoE PsPEaEToTEoEPoPEoEPpPTmT, PsPEaEToTEoEPoPEoEPpPTmT, TmTEtEEoE EeEEaEPpPEnE
EmETaTPrPTpTEnEEpETnTPpPEnE TmTEtEEoE PmPPaPTaT_ & EtEEoETaTEoE EaETaTEoE TtTPrPTnTTaT EpEPaPPpPErEEoETaTTeT, TtTPrPTnTTaT

EpEPaPPpPErEEoETaT PmPPpPPrPEeEEeEPnPTtT PsPEaEEnEEnEPnPTtT EaEErEEaEPaPPpPTeTTmT PnPPrPTpT TeTTnTPpP
TeTPrP ErEPrPPnPEnEEoEPpP PaPTmT ErETaTPrPTpTTeT ErETaTEoEEoEPpP.
PsPPnPTeT. PaP EtEEaEToTEoE EaETmTEoE PrPEpE PoPEaEPpPTtT TpTTaTPaPErEErEPnPPaPPpPErE EpETaTTnTPaPTmTTeT, EpETaTPrPPoP PoPTtT EtEEaETaTEeEPrPTnTTaTTeT EtEEaEToTEoE TeTEoETmT PrPTnTTmT

PpPTnTPoPEeEEoETaTPnPEoETeTTeT PtPTnTEoETaTPaPEoETeT. EpEPrPTnTPpPEnE EaE EnEPrPErE TpTPaPTmTEtE EaE TmTTaTEoEEoE TmTPaPEoEEnE EnEPrPTpTPpP PaPPpP PaPTmT.
PsPPnPTeT. EeEEoE PpPEoEEaETaT PoPEoE. TtTPrPTnTTaT EpEEoEEoETmT. EeETaTEoEEaETmTEtE.
EeETaTEoEEaETmTEtE. EeETaTEoEEaETmTEtE. “TeTEoEEoE EaEEeEPrPTnTTmT TmTEtEEoE ErETaTEaETeTTeT.” PsPPnPTeT.

PsPPnPTeT. TeTTmTEaETtT. PsPPnPTeT. PsPPnPTeT. EpEEoETmTEmEEtE PaP EaEPoP EeEEoEErEErEPaPPpPErE TtTPrPTnT EpEEoETmTEmEEtE EpEEoETmTEmEEtE EpEEoETmTEmEEtE EpEEoETmTEmEEtE EpEEoETmTEmEEtE PpPPrPTpT EpEEoETmTEmEEtE. PpPPrPTpT EpEEoETmTEmEEtE
2 EmEEmE. EoEPsPEtEEoEPoPEoETaTPaPEnE PsPPnPTeT, + TeTPoPEaEPnPPnP EoEEoETaTPaPEoE EeEPnPEaEEmEPmP EeEEaEErETeT EmEEaETaTTtTEaETmTPaPEnETeT EmEEaEPpPPpPPrPTmT EoEToTEoETaT PrPTnTTmTTeTTmTTaTEoETmTEmEEtE
EpEEoETmTEmEEtE TmTEtEEoE TpTEtEPaPEmEEtE TmTPrP TaTEoEEmETnTPsPEoETaTEaETmTEoE EaETeT PrPTaTTaTEoETaTTtT TpTEtEEoETaTEoETpTPaPTmTEtE TpTEoE PePPaPErEErEPnPEoE PrPTnTTaT EtETnTPoPEaEPpP EpEPrPTaTPoPTeT TmTPrP EpETnTPpPEnEEaEPoPEoEPpPTmTEaEPnP PePEoEPnPPnPTtT
TmTEtETnTTeT TmTPrP EpETnTPnPPnPTtT TaTEoEEpEPrPTaTPoPTnTPnPEaETmTEoE TtTPrPTnTTaTTeTEoEPnPEpE
EaETeT EmEPnPPrPTmT PrPEpE EmEPrPErETeT TmTPrP EaETmTTmTEoEPoPPsPTmT EaEPpPEnE TtTEoETmT
EaEPpPTtT EpEPaPTaTTeTTmT-TmTPrP-ErEPrP'TeT EpETaTEaEEmETmTTnTTaTEoE TaTPaPPpPErETeT PrPTnTTmT EaETeT PsPTaTEaETtTEoETaT'TeT EpETaTEaEEmETmTTnTTaTEoETeT
TmTPrPPrPTmTEtE-EmEEaEPnPToTEoE EaETeT TeTPrPPoPEaETmTPaPEmE PaPPpPEpETaTEaETeTTmTTaTTnTEmETmTTnTTaTEoE
EaE EpEPnPPrPTmTTeTEaEPoP TmTPrP EmEPnPPrPErE PoPEaETeTTmTPrPPaPEnE EpEPrPTaTEaEPoPPaPPpPEaE PoPPaPEnE EpETnTPnPPnP-TmTEtETaTPrPEaETmTEoEEnE EaETaTPaPEaE, TmTPrP
TaTEaEPoP EaE EtEEaEPnPEpE-TmTPaPPoPEeEEoETaT TpTEaETmTTmTPnPEoE-EaEPpPEnE-EnEEaETnTEeE TaTEoEPoPPaPTmT
EpETnTPnPPnP TpTPaPTmTEtE EnEEaETaTEoEEnEEoEToTPaPPnP & PnPEaEToTEoEPpPEnEEaETaT PaPPpP EaEPnPTmTEoETaTPpPEaETmTPaPPpPErE PnPEaETtTEoETaTTeT

10. PaPTmT TpTPrPTaTPmPTeT EeEEoETmTTmTEoETaT PaPPpP EpETaTEoEPpPEmEEtE

TmTPrP EtEEaEToTEoE EaE EpEEaETmT PoPPrPTaTPpPPaPPpPErE
TmTPrP EnEPrP TeTPrPPoPEoE TpTPaPPpPEnEPrPTpT PnPPaPEmEPmPPaPPpPErE
PsPPaPTeTTeTPaPPpPErE PaPPpP EaE ToTPaPPrPPnPPaPPpP
PoPTtT EaETaTPoPTeT EpEEoEPnPPnP PrPEpEEpE
ErEPaPToTPaPPpPErE TtTPrPTnTTaT TmTPrPPpPErETnTEoE TmTPrP TmTEtEEoE EmEEaETmT
TmTEtEEoE EtEPrPTnTTaT EeEEoETmTTpTEoEEoEPpP EnEPrPErE EaEPpPEnE TpTPrPPnPEpE

Friday, October 6, 2017

BristolCon

I'm going to be there, fresh from Glasgow and quite possibly even more dazed and unkempt than usual. I'm on on a panel about the internet of things, and moderating another about magic and sufficiently advanced technology.

BristolCon is on October 28th.

I was talking to a friend last night who is kind of a witch and definitely an astrologer. It sort of made me think ...

"Any sufficiently advanced magic is indistinguishable from technology."

Hmm. Hmmmmm.

Sunday, September 10, 2017

Economics for SF Researchers

A reading list of economics-related titles that may be of interest to researchers working in Science Fiction Studies:

Journals / Series
 • Journal of Cultural Economy
 • Ecological Economics
 • International Journal of Green Economics
 • The Real Utopias Project, Vol. 1-6 🔥
Books
 • Georg Simmel, The Philosophy of Money (1900)
 • Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital (1913)
 • Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology (1922)
 • Marcel Mauss, The Gift (1925)
 • Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (1942)
 • Karl Polanyi, The Great Transformation (1944)
 • Robert Heilbroner, The Worldly Philosophers (1953)
 • Franz Fanon, The Wretched of the Earth (1961)
 • Joan Robinson, Economic Philosophy (1962)
 • John Maynard Keynes, Essays in Persuasion (1963)
 • Jane Jacobs, The Economy of Cities (1969)
 • Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution (1970)
 • Ernest Mandel, Late Capitalism (1972)
 • Marshall Sahlins, Stone Age Economics (1972)
 • James S. Albus, Peoples' Capitalism: The Economics of the Robot Revolution (1976)
 • Daniel Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism (1976)
 • Jean Baudrillard, For a Critique of the Political Economy of the Sign (1981)
 • Fernand Braudel, Civilization and Capitalism 15th-18th Century, Vol. 1: The Structures of Everyday Life (1981)
 • Deirdre McCloskey, The Rhetoric of Economics (1985)
 • Barbara Bergmann, The Economic Emergence of Women (1986)
 • Sara Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-Development (1987)
 • Margaret Levi, Of Rules and Revenue (1988)
 • J. Parry and M. Bloch (ed.), Money and the Morality of Exchange (1989)
 • Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (1990) 🔥
 • Michael Albert, Robin Hahnel, Looking Forward: Participatory Economics for the Twenty First Century (1991)
 • Caroline Humphrey and Stephen Hugh-Jones (ed.), Barter, Exchange and Value (1992)
 • Paul Cockshott and Allin Cottrell, Towards a New Socialism (1993)
 • Anna Lowenhaupt Tsing, In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-Of-The-Way Place (1993)
 • Viviana Zelizer, The Social Meaning of Money: Pin Money, Paychecks, Poor Relief, & Other Currencies (1994)
 • Marguerite Young, Angel in the Forest: A Fairy Tale of Two Utopias (1994)
 • Elizabeth Wayland Barber, Women's Work: The First 20,000 Years Women, Cloth, and Society in Early Times (1994)
 • Jane Humphries, Gender and Economics (1995)
 • Farhad Nomani and Ali Rahnema, Islamic Economic Systems (1995)
 • T.G. Rawski, Economics and the Historian (1996)
 • Barry Eichengreen, Globalizing Capital: A History of the International Monetary System (1996)
 • Susan Strange, The Retreat of the State (1996)
 • Diana Wynne-Jones, The Tough Guide to Fantasyland (1996)
 • Theodor Adorno, Can One Live After Auschwitz? A Philosophical Reader (1997)
 • Susana Narotzky, New Directions in Economic Anthropology (1997)
 • Susan Strange, Mad Money (1998)
 • Amartya Sen, Development as Freedom (1999)
 • Marilyn Waring, Counting for Nothing: What Men Value and What Women are Worth (1999)
 • Martha Woodmansee, Mark Osteen, New Economic Criticism: Studies at the Intersection of Literature and Economics (1999)
 • Deirdre McCloskey ed. by Stephen Ziliak, Measurement and Meaning in Economics: The Essential Deirdre McCloskey (1999) 🔥
 • Witold Kula, The Problems and Methods of Economic History (2001)
 • Peter A. Hall and David Soskice, Varieties of Capitalism (2001)
 • Philip Mirowski, Machine Dreams: Economics Becomes a Cyborg Science (2001) 🔥
 • Carlota Perez, Technological Revolutions and Financial Capital (2002)
 • Lourdes Benería, Gender, Development, and Globalization: Economics as if All People Mattered (2003)
 • Michel Foucault, The Birth of Biopolitics (2004)
 • Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought (2005)
 • Julie A. Nelson, Economics for Humans (2006)
 • Elspeth Brown, Cultures of Commerce: Representation and American Business Culture, 1877-1960 (2006)
 • Naomi Klein, Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (2007)
 • Joyce Jacobsen and Adam Zeller, Queer Economics: A Reader (2007)
 • Diane Coyle, The Soulful Science: What Economists Really Do and Why It Matters (2007)
 • Margaret Atwood, Payback: Debt and the Shadow Side of Wealth (2008) 🔥
 • Karen Ho, Liquidated: An Ethnography of Wall Street (2008)
 • Claudia Goldin and Lawrence F. Katz, The Race Between Education and Technology (2008) 
 • Kenneth Rogoff and Carmen Reinhart, This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly (2009)
 • Nancy Folbre, Greed, Lust, and Gender: A History of Economic Ideas (2009)
 • Donella H. Meadows, Thinking in Systems: A Primer (2009)
 • Mark Fisher, Capitalist Realism (2009)
 • Elinor Ostrom, Understanding Institutional Diversity (2010)
 • Francis Spufford, Red Plenty (2010)
 • Juliet B. Schor, Plenitude: The New Economics of True Wealth (2010)
 • Viviana Zelizer, Economic Lives: How Culture Shapes the Economy (2010) 🔥
 • David Harvey, The Enigma of Capital (2010)
 • Charles Wheelan, Naked Economics: Undressing the Dismal Science (2010)
 • David Graeber, Debt: The First 5,000 Years (2011) 🔥
 • Louis Brennan, Alessandra Vecchi, The Business of Space: The Next Frontier of International Competition (2011)
 • Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow (2011)
 • Kalpana Rahita Seshadri, HumAnimal: Race, Law, Language (2012)
 • Katherine Boo, Behind the Beautiful Forevers: Life, Death, and Hope in a Mumbai Undercity (2012)
 • Irene Aldridge, High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems (2013)
 • Mary Morgan, The World and the Model: How Economists Work and Think (2013)
 • Thomas Piketty, Capital in the 21st Century (2013)
 • Brett Scott, The Heretic's Guide to Global Finance: Hacking the Future of Money (2013) 🔥
 • Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (2013)
 • Ha-Joon Chang, Economics: The User's Guide (2013) 🔥
 • Anna Grandori, Epistemic Economics and Organization: Forms of Rationality and Governance for a Wiser Economy (2013)
 • Diane Coyle, GDP: A Brief But Affectionate History (2014)
 • Nigel Dodd, The Social Life of Money (2014) 🔥
 • Anthony Dunne and Fiona Raby, Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming (2014)
 • Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate (2015)
 • Paul Mason, Postcapitalism: A Guide to Our Future (2015)
 • Nick Srnicek and Alex Williams, Inventing the Future (2015)
 • Will Davies, Johanna Montgomerie, and Sara Walin, Financial Melancholia: Mental Health and Indebtedness (2015)
 • Melanie Swan, Blockchain: Blueprint for a New Economy (2015)
 • Martin Ford, Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future (2015)
 • Manu Saadia, Trekonomics (2016) 🔥
 • Douglas Rushkoff, Throwing Rocks at the Google Bus (2016)
 • Nancy Isenberg, White Trash: The 400-Year Untold History of Class in America (2016)
 • Janelle Knox-Hayes, The Cultures of Markets: The Political Economy of Climate Governance (2016)
 • Stuart J. Smyth and José Falck-Zepeda, Socio-Economic Considerations in Biotechnology Regulation (Natural Resource Management and Policy (2016)
 • Ram S. Jakhu, Joseph N. Pelton, Yaw Otu Mankata Nyampong, Space Mining and Its Regulation (2016)
 • Julian Guthrie, How to Make a Spaceship: A Band of Renegades, an Epic Race and the Birth of Private Space Flight (2017)
 • Joseph F. Coughlin, The Longevity Economy: Inside the World's Fastest-Growing, Most Misunderstood Market (2017)
 • Cathy O'Neil, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy (2017)
 • Ryan Kiggins, The Political Economy of Robots: Prospects for Prosperity and Peace in the Automated 21st Century (2017)
 • Kate Raworth: Doughnut Economics: Seven Ways to Think like a 21st-Century Economist (2017) 🔥
 • Alexander MacDonald, The Long Space Age: The Economic Origins of Space Exploration from Colonial America to the Cold War (2017)
 • Winifred Curran and Trina Hamilton, Just Green Enough: Urban Development and Environmental Gentrification (2017)
 • Ҫınla Akdere and Christine Baron (ed.), Economics and Literature: A Comparative Interdisciplinary Approach (2017)
 • Will Davies (ed.), Economic Science Fiction (2018) 🔥
 • Paulina Golinska, Logistics Operations and Management for Recycling and Reuse (2018)
 • Julia Puaschunder, Governance and Climate Justice: Global South and Developing Nations (2018)
 • Chrystia Freeland and Lawrence H Summers, The Post-Widget Society: Economic Possibilities for Our Children (2018)
 • Annie Lowrey, Give People Money: How a Universal Basic Income Would End Poverty, Revolutionise Work, and Remake the World (2018)
 • Michelle Chihara and Matt Seybold, The Routledge Companion to Literature and Economics (2018)

Wednesday, August 16, 2017

New Genre Wednesdays: Sarcastika

Saturday, August 12, 2017

Notes on Estrangement 3: Still

What is the awareness of the other person -- the other person, whom you have not seen and will later studiously cast your eyes in a wide berth around so as not to glimpse -- although a person whom you will, later still, slipping back to your locker to retrieve your laptop with half these words already spilling in your head, with slight frustration, accidentally glimpse -- what is this awareness of this other person, whom you have not seen, but who seems to be as light and as restless a sleeper, and perhaps as desperate a sleeper as you are, this other person with whom you share at least these pointless qualities, this other person with whom you share also not exactly a bed, but exactly two beds, squeakily interwoven into one rickety structure, a set of bunks that creaks you into wakefulness again and again, that steadily disciplines your own tossing and turning into the most fastidious stealth, that once more and once more again rocks you asleep and stirs you awake like a cup of black coffee immiscible with its own milk?

This awareness must be the estrangement of intimacy. It must be the very familiar thing, of lying sound asleep but always a little awake, here beside the other other person whom you lie beside almost every night -- in, it has to be said, a very big bed -- only made strange.

Or (flip quietly onto your other side, forests of fidgets, and spoonings sprouting into sporkings) it must be the strange made familiar.

It must be the strangeness of those nights when you and she can't get to sleep, those fidgeting nights of prickles and frets and crabs, where the world of bed becomes a thicket of thorns. It must be one of those nights, only made safe and inhabitable, technicized and mechanized, and made as comfortable and hospitable as possible, while preserving the essential texture of snarls and crotchets, made hospitable and comfortable and in a sense therefore familiar both by this little metal infrastructure that keeps your distance for you ...
... and by whatever invisible infrastructure distinguishes your lives, whatever invisible infrastructures keeps distances that are not even "your" distances between you, keeps the stranger below a stranger. Beds within beds, wheels of milk within wheels of black coffee, dawn within midnight, trying to show kindness while you are asleep within waking from the dream that you are awake. It must be the strange within the familiar.

And there is a small but non-zero chance that the person in the bunk below you has written books you have read and perhaps been intimate with. And then what would shift or stir?

It is only because this is what has sprung to mind, this is what you have to compare it with, and cut a path toward it with, that it becomes this particular estrangement of a familiar intimacy, and the de-estrangement of this intimate disquiet. It could have been something else estranged last night. Paddling in a canoe, steering it together, trying to keep it level and its course true.

Or -- I think this is right, although I haven't had much sleep, for reasons I won't get into -- it could be an estrangement of some new something else which you retrospectively create in order to be that-which-is-estranged, and I think that is why estrangement can be political still.